โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ Dance to your dream boonterm (บุญเติมเต้นเติมฝัน) ปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  104 / 2561

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ Dance to your dream boonterm (บุญเติมเต้นเติมฝัน) ปีการศึกษา 2561

 

สั่ง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561