โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  51 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงาน

“มหกรรมวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปี 2561”

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561