โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ประเมินพัฒนาการและสัมภาษณ์

ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564