โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chaingmai Next)”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  14 / 2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมงานปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563  

ภายใต้แนวคิด “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (Chaingmai Next)”

สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563