โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  132  /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561