โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการอบรมและสังเกตการณ์ การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  98  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการอบรมและสังเกตการณ์
การประกวดชมรม
TO BE NUMBER ONE
สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2562