โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop) ประจำปีงบประมาณ 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่   97  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครู (Teacher Workshop)

ประจำปีงบประมาณ 2562

สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562