โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่   85 / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 16 ก.ค.2561