โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การพัฒนาทางเศรษฐกิจในบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน : การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา