โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2563คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  16 / 2564

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิธี “มาลาบูชาครู”ประจำปีการศึกษา 2563

สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564