โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแล นักเรียนเข้าชมงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  131 /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าชมงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

ประจำปี พ.ศ.2561

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561