โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯคู่มือนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเมื่อศึกษาอยู่ในโรงเรียนสาธิตฯ แห่งนี้ ให้อยู่ได้อย่างมีระเบียบวินัยต่อไป