โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ใบลาบุคลากร (บค.ล1)สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เท่านั้น แบบใบลาบุคลากร (บค.ล1)