โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  ที่   76 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่

ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562