โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 (คณะครุศาตร์)คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 (คณะครุศาตร์)
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562