โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร สำหรับประจำวันจันทร์ – วันศุกร์คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   48  / 2561

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561