โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัยคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 ที่  5  / 2564
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ”
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปฐมวัย

สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564