โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  24 / 2561

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561