โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   23/ 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสนามสอบ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 ปีการศึกษา 2560

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561