โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “กรีฑาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 158 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

“กรีฑาสัมพันธ์” ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560