โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์กรคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 159 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักสร้างสุขในองค์กร 

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560