โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  129 / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด เด็กแกร่ง กล้าโชว์

สั่ง   ณ   วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562