โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่ 130 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  “วันลอยกระทง”  ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย 

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561