โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  46 / 2562

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562