โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25622คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่    43   / 2562

เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร ประจำวันจันทร์ – วันศุกร์ 

สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562