โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : ต้นโพธิ์ชื่อพรรณไม้  :   โพธิ์               รหัสพรรณไม้ 7-50300-001-009

ชื่อพื้นเมือง      : ศรีมหาโพ (ภาคกลาง), สสี (ภาคเหนือ), ย่อง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa  Linn.

ชื่อวงศ์           : MORACEAE     

ชื่อสามัญ        : BODHI TREE , SACRED TREE , THE PEEPALTREE , BO TREE.

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) :  ต้นโพธิ์ไม้ต้นใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นใหญ่สั้นและเป็นพูพอน กิ่งก้านแผ่ขยาย มีรากอากาศไม่มากเปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา   ใบ   ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กว้างหรือสามเหลี่ยม ปลายใบยาวแหลม โคนใบรูปหัวใจ  ดอก   สีเขียวอ่อน ออกรวมเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งมีดอกตลอดปี  ผล    ผลสดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงดำ ออกผลตลอดปี

ประโยชน์ :  เปลือกต้นทำยาชง แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรคผิวหนัง  เปลือกต้น :  ทำยาชง แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อน :   แก้โรคผิวหนัง ด้านภูมิทัศน์   :  ให้ร่มเงา และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี

ความเชื่อ :  บ้านใดปลูกต้นโพธิ์ไว้ประจำบ้านจะทำให้ เกิดความสงบร่มเย็น เพราะต้นโพธิ์เป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าประทับนั่งใต้ต้นโพธิ์    และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดทำโดย    อ.มนตรกฤต ญาณวชิรสกุล