โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 18 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  12  /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 18

สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2563