โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “Chiangmai Kindergarten Olympic 2018” งานแข่งขันกีฬาอนุบาลคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  129  /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
“Chiangmai Kindergarten Olympic 2018” งานแข่งขันกีฬาอนุบาล

สั่ง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561