โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ Sumo Robot 1KG RCคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  96  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์แบบ Sumo Robot 1KG RC

ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562