โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  47 / 2564

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สั่่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564