โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  84  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

(เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  84  / 2561

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

(เพิ่มเติม)

สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561