โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  83 /  2561

เรื่อง  ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารี

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

สั่ง ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561