โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรมครูอนามัยโรงเรียนและผู้นำนักเรียน ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  76 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมครูอนามัยโรงเรียนและผู้นำนักเรียน

ณ ห้องแกรนด์ภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560