โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   73  / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560