โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนคำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 74 / 2560 เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560