โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)คำสั่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  75 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้เข้าร่วมอบรมสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560