โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  ที่  62  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมวางแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน

และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน

ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562