โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  61  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมครูอนามัยโรงเรียน

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562