โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ตอน ผักยืนต้น”คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  30 /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

“เชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก ตอน ผักยืนต้น”

สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563