โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งหยุดเรียน 

แจ้งหยุดเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562