โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  126 / 2561

เรื่อง ให้บุคลากรควบคุม ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครู นักเรียนและพี่เลี้ยงธนาคารโรงเรียน

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสรเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561