โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  60 /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562