โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก สำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียนคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ที่  24  /  2563

เรื่อง  ให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม
“อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถาบันการศึกษาและสถานรับเลี้ยงเด็ก
สำหรับพี่เลี้ยงเด็กและครูอนามัยโรงเรียน”

สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2563