โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผ่านการสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการ