โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์” ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  141 / 2561

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาสี “พวงครามเกมส์”

ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2561

สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561