โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ดาวพระศุกร์” ประจำปีการศึกษา 2562



คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  112 /2562

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม “ดาวพระศุกร์” ประจำปีการศึกษา 2562
 

สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2562