โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ ibit microbit และการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562คำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่   111  / 2562

เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนอบรมปฏิบัติการหุ่นยนต์ ibit microbit
และการแข่งขันหุ่นยนต์ ปฏิบัติการ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

สั่ง ณ วันที่ 10 กันยายน 2562