โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง เรื่อง ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 หนองป่าครั่งคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่  8 /  2562
เรื่อง  ให้บุคลากรควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ 
วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 17 หนองป่าครั่ง
สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2562