โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำสั่ง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับบริบาลและระดับปฐมวัยตามศาสตร์ของพระราชาคำสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่  133 / 2560

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับบริบาลและระดับปฐมวัยตามศาสตร์ของพระราชา

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560