โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565